БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

​Чиг үүрэг

 1. Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хянаж дүгнэх, холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, гадаад, дотоодын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, гэрээ хэлэлцээр хийх, шинэ санаачилгыг дэмжих;
 2. Байгууллагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох үндсэн чиглэлийг газар, нэгжүүдэд өгөх, нэгжийн дарга нарын боловсруулсан тушаал, шийдвэрийн төслийг хянах;
 3. Хүний нөөцийн бодлого, удирдлагын манлайллыг хангах;
 4. Ажиллагсдын үйл ажиллагаа, мэргэжлийн төвшинг үнэлж дүгнэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах;
 5. Байгууллагын хэмжээнд нийт ажилтан албан хаагчдын сахилга, дэг журам, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиулах, ажлын цаг ашиглалт, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах, хяналт тавих;
 6. Байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, үр дүнг үнэлэх шалгуурыг судалгаанд үндэслэн боловсруулах, нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
 7. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн талаарх асуудлаар шинжилгээ судалгаан дээр тулгуурласан санал боловсруулж холбогдох дээд байгууллагуудын бодлого төлөвлөлтөд тусгуулах;
 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх Засгийн газар, яамны бодлоготой уялдсан урт, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах;
 9. Салбар болон салбар дундын уялдаа холбоог нягтруулж хамтын ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу өргөжүүлэх;
 10. Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийг оновчтой хийж, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг сайжруулах;
 11. Чиг үүрэгтэй холбогдох бусад ажил, үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх.

Бүрэлдэхүүн

   Албан тушаал  Нэр
 1  Газрын дарга  Г.Түвшинжаргал
 2  Бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Уранчимэг
 3  Хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Г.Гэрэлтуяа
 4  Архив, бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Оюунзаяа
 5  Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Оргодол
 6  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний  асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн   Ж. Жавхлантөгс
 7  Мэдээлэл технологи, сүлжээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Жавхлан