ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДЫН ҮЙЛДВЭР

​Тус үйлдвэр нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний бэрхшээлийн төрөл, хэрэгцээнд нийцсэн чанартай, хүртээмжтэй, аюулгүй олон улсын стандарт жишигт нийцсэн протез, ортопедийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх, протез, ортопед, тусгай хэрэгслийн хэрэглээ ач холбогдолыг олон нийтэд мэдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг хөгжүүлэх чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийх, олон улсын жишиг стандартад нийцсэн протез, ортопедийн хэрэгслийг улсын хэмжээнд үйлдвэрлэж байна.

Чиг үүрэг:

  1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний бэрхшээлийн төрөл, хэрэгцээнд нийцсэн чанартай, хүртээмжтэй, аюулгүй олон улсын стандарт жишигт нийцсэн протез, ортопедийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх
  2. Бусад сэргээн засах хэрэгсэл, хиймэл эрхтэний үйлдвэрүүдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хамтран ажиллах
  3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг хөгжүүлэх чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийх, үйл ажиллагаандаа ашиглах
  4. Протез, ортопед, тусгай хэрэгслийн стандарт боловсруулах, батлуулж мөрдүүлэх
  5. Протез, ортопед, тусгай хэрэгслийн хэрэглээ ач холбогдолыг олон нийтэд мэдээлэх

Манай бүтээгдэхүүнүүд: