ЗӨВЛӨМЖ, ЗӨВӨЛГӨӨ
  • Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авах эрхийн тухай зөвлөмж.pdf  ТАТАХ
  • Нийгмийн халамжийн тэтгэмж авах эрхийн тухай зөвлөмж.pdf   ТАТАХ
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд олгох хөнгөлөлт тусламжийн зөвлөмж.pdf ТАТАХ
  • Тархины саажилттай хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэлт.pdf ТАТАХ
  • 0-03 насны хүүхдийн эрт үеийн оношлогооны хуудас.pdf ТАТАХ
  • Эрүүл амьдрах ухаан, хөгжлийн бэрхшээлээс сэргийлэх нь.pdf ТАТАХ