Бүтээлийн сан

 1.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тухай ҮЗЭХ
 2. Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлууд. ҮЗЭХ
 3. Тусгай хэрэгцээт боловрол олгодог сургуулиудын эмчилгээний биеийн тамирын хичээлд хамрагддаг сурагчдад тулгамдаж буй зарим нэг асуудлуудыг судалсан нь ҮЗЭХ
 4. Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ. ҮЗЭХ
 5. Бие даан амьдрах ҮЗЭХ
 6. Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг судлах үнэлэх асуудалд. ҮЗЭХ
 7. Сонсголын бэрхшээлтэй иргэд нийгэмшихэд шийдвэрлэх гарцуудыг тодорхойлох нь. ҮЗЭХ
 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн илрүүлэлтийн судалгаа,Архангай, Хөвсгөл аймаг, 2006 он. ҮЗЭХ
 9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээ авах амьдрах эрх, монгол улс, 2006 он. ҮЗЭХ
 10. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлж буй эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээний өнөөгийн байдал” ҮЗЭХ
 11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн соёл ба сэргээн засалт. ҮЗЭХ
 12. Ардчилсан нийгэм дэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийгмийн ажлын үндэс, практик, хамаарах аргууд. ҮЗЭХ
 13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн   бэлгийн харилцаа, нөхөн үржихүйн сэргээн засалтын асуудал. ҮЗЭХ
 14. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжийг дээшлүүлэхэд боловсруулсан норм, стандартуудын бодит хэрэгжилт ба цаашид шийдвэрлэх асуудлууд. ҮЗЭХ
 15. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зорчигч хөдөлгөөнийг сайжруулах боломж. ҮЗЭХ
 16. Хөдөлмөрийн төв биржийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн товч тайлан. ҮЗЭХ
 17. Модуль сургалт зохион байгуулж, туршсан зарим үр дүн. ҮЗЭХ
 18. Хорих ял эдлэгсдийн хөгжлийн бэрхшээл ба тулгамдаж буй асуудал”. ҮЗЭХ
 19. Сонсголын бэрхшээлтэй суралцагчдын анхны сэтгэгдэл хүртэх онцлог. ҮЗЭХ
 20. Ясны бороололтын нөхөн сэргэлтэнд үед Жонш-5 найрлагын үзүүлэх нөлөө. ҮЗЭХ
 21. Тулгуур эрхтний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд тэгш хамрагдах боломж. ҮЗЭХ
 22. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажлын өмнө тулгарч байгаа асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх боломжит арга замуудыг тодорхойлох нь. ҮЗЭХ
 23. Интеграцчилсан сургалтын онол, арга зүйн асуудалд. ҮЗЭХ
 24. Бэрхшээлийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлэх нь. ҮЗЭХ
 25. “Нууц товчоо” ба идээ ундааны хэрэглэ. ҮЗЭХ
 26. Эрүүл мэнд, сувилахуйтай холбоотой зүйр үгийн онцлог. ҮЗЭХ
 27. Тусгай хэрэгцээт боловсролын өнөөгийн хөгжлийн чиг хандлага. ҮЗЭХ​
 28. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлж буй сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх нь. ҮЗЭХ. 

         Бусад илтгэлүүд ТАТАЖ авах