Хууль эрхзүй

  • ​Ахмад настаны нийгмийн хамгааллын тухай.pdf ТАТАХ
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль.pdf  ТАТАХ
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль.pdf  ТАТАХ
  • Нийгмийн даатгалын тухай хууль.pdf ТАТАХ
  • Нийгмийн халамжийн тухай хууль.pdf    ТАТАХ
  • Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах хуульТАТАХ
  • Жендерийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр ТАТАХ