Төвийн дотооддоо мөрдөж буй дүрэм журам

  • Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төвийн ажилтан, албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм.pdf ТАТАХ
  • Сахилгын шийтгэл ногдуулах журам.pdf ТАТАХ
  • Ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавих журам.pdf  ТАТАХ