Засгийн газрын тогтоол

  • ​​Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх журам.pdf ТАТАХ
  • "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай " НҮБ-ын конвенцийг 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө.pdf ТАТАХ
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенц.pdf ТАТАХ
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр.pdf ТАТАХ