5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-01-28 Нийслэлийн татварын газар   5,828,730.0 ХАОАТатвар 1-р сар
2 2015-01-29 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 20,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
3 2015-01-29 СБД-н Нийгмийн даатгалын хэлтэс   18,618,531.0 НДШимтгэл 1-р сар
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч :Д.Гантуяа , Утас : 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-02-12 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 50,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
2 2015-02-25 Нийслэлийн татварын газар   5,880,689.0 ХАОАТатвар 2-р сар
3 2015-02-25 СБД-н НДХэлтэс   16,236,518.0 НДШимтгэл 2-р сар
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-03-24 Нийслэлийн татварын газар   5,815,370.0 ХАОАТатвар 3-р сар
2 2015-03-24 СБД-н НДаатгалын хэлтэс   16,155,374.0 НДШимтгэл 3-р сар
3 2015-03-02 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 25,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
4 2015-03-27 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 14,718,511.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-04-15 Хэйри лемон   10,269,200.0 Өвчтөн, Оюутны хоолны төлбөр
2 2015-04-08 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 20,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
3 2015-04-01 Хэйри лемон ХХК   13,207,200.0 Өвчтөн, Оюутны хоолны төлбөр
4 2015-04-01 Монг-Эм ХХК   5,784,600.0 Уламжлалт эмийн үнэ
5 2015-04-27 Өндөр уртын буян ХХК   10,000,000.0 Түүхий эд материалын үнэ
6 2015-04-27 СБДүүргийн НДХэлтэс   25,741,548.0 НДШимтгэл 4-р сар
7 2015-04-28 НТГазар   9,893,755.0 ХАОАТ 4-р сар
8 2015-04-16 Сангийн яам   6,387,900.0 Нэмэлт санхүүжилт
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-05-12 Хэйри лемон ХХК   10,090,400.0 Өвчтөн, оюутны хоолны төлбөр/ 4-р сар/
2 2015-05-26 Хэйри лемон ХХК   8,690,000.0 Өвчтөн, оюутны хоолны төлбөр/ 5-р сар/
3 2015-05-06 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 20,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
4 2015-05-29 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 29,598,495.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
5 2015-05-29 НТГазар   5,501,911.0 ХАОАТ 5-р сар
6 2015-05-27 БНСУ-н KODDI ТББ-га 97,050,000.0   Төсөл хөтөлбөрийн мөнгө
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-06-05 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 20,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
2 2015-06-19 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 28,290,744.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
3 2015-06-17 Бээжин Жинг-Бо протез үйлдвэр   44,893,394.0 Үйлдвэрийн гадаад түүхий эд материал үнэ
4 2015-06-24 Омбол ХХК   11,953,440.0 Эмийн үнэ
5 2015-06-25 Хэйри Лемон ХХК   9,032,400.0 Оюутан өвчтөний хоолны төлбөр
6 2015-06-24 Алтай Эрчим Инженеринг ХХК   50,000,000.0 Үйлдвэрийн дотоод түүхий эд материалын үнэ
7 2015-06-24 Ханд Хажидмаа   6,393,888.0 Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж
8 2015-06-26 СБДүүргийн НДХэлтэс   22,657,384.0 НДШ 6-р сар
9 2015-06-26 Ихэр Алмаз ХХК   20,500,000.0 Ажилчдын нормын хувцасны үнэ
10 2015-06-26 НТГазар   8,328,325.0 ХАОАТ 6-р сар
11 2015-06-22 ОУ-н хөдөлмөрийн байгууллага 6,029,100.0   Сургалт семинарын зардал
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-07-06 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 46,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
2 2015-07-29 НТГазар   7,442,417.0 ХАОАТатвар
3 2015-07-29 СБД-н НДХэлтэс   20,034,640.0 НДШ 7-р сар
4 2015-07-29 Хэйри Лемон ХХК   6,098,400.0 Өвчтөн оюутны хоолны төлбөр
5 2015-07-07 Ж.Тогтохбаяр УК 71020618   8,700,000.0 Төсөл хөтөлбөрийн цалин
6 2015-07-07 Ш.Буяндэлгэр ХВ76100709   8,650,000.0 Төсөл хөтөлбөрийн цалин
7 2015-07-07 Ш. Үүртуяа ШБ78062569   9,900,000.0 Төсөл хөтөлбөрийн цалин
8 2015-07-07 Ш.Болд ХВ64032215   8,100,000.0 Төсөл хөтөлбөрийн цалин
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-08-05 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 46,000,000.0   даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
2 2015-08-17 А.Наранцэцэг ХК60071106   6,029,300.0 тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж
3 2015-08-18 М.Дуламжав ЧР60032208   6,123,192.0 тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж
4 2015-08-26 Мед монгол ХХК   5,248,100.0 лабораторын бодис урвалжны үнэ
5 2015-08-26 Хэйри лемон ХХК   8,024,800.0 Өвчтөн оюутны хоолны төлбөр
6 2015-08-26 СБД-н НДХэлтэс   13,955,838.0 НДШимтгэл 8-р сар
7 2015-08-26 НТГазар   5,011,251.0 ХАОАТ 8-р сар
8          
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-09-08 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 10,000,000.0   даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
2 2015-09-25 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 38,914,420.0   даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
3 2015-09-17 Алтай эрчим инженеринг ХХК   25,000,000.0 Үйлдвэрийн дотоод түүхий эд материалын үнэ
4 2015-09-29 Хэйри Лемон ХХК   13,105,000.0 Өвчтөн оюутны хоолны төлбөр
5 2015-09-29 НТГазар   5,498,583.0 ХАОАТ 9-р сар
6 2015-09-29 СБД-н НДХэлтэс   15,361,692.0  
7          
8          
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-10-12 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 35,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
2 2015-10-14 Омбол ХХК   5,032,545.0 Европ эмийн үнэ
3 2015-10-12 Сэлши-Үүр ХХК   9,370,000.0 Засварын зардал
4 2015-10-15 Хэйри лемон ХХК   6,500,000.0 Өвчтөн оюутны хоолны үнэ
5 2015-10-27 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 11,861,954.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
           
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-11-03 Мөнхийн үсэг ХХК   12,220,600.0 Ном, хэвлэл тараах материал хэвлэлтийн төлбөр
2 2015-11-02 Нийслэлийн татварын газар   9,809,510.0 ХАОАТатвар 10-р сар
3 2015-11-02 СБДүүргийн НДХэлтэс   24,628,876.0 НДШимтгэл 10-р сар
4 2015-11-05 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 25,000,000.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
5 2015-11-25 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 99,870,372.0   Даатгуулагчдын эмчилгээний төлбөр
6 2015-11-13 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага 19,811,681.0   Сургалт семинарын төлбөр
7 2015-11-24 Сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төв   7,736,370.0 Оюутны тэтгэлэг 9, 10-р сар
8 2015-11-26 Хэйри Лемон ХХК   17,097,400.0 Өвчтөн, оюутны хоолны төлбөр 10, 11-р сар
9 2015-11-26 Алтай Эрчим инженеринг ХХК   22,590,877.0 Үйлдвэрийн түүхий эд материалын үнэ
10 2015-11-23 Мөнхийн үсэг ХХК   5,237,400.0 Ном хэвлэлтийн үлдэгдэл төлбөр
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас : 
 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б.Нарантуяа​
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :  Б.Нарантуяа , Утас : 
Нягтлан бодогч : Д.Гантуяа , Утас :